Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
Fideo's fan Merke Blues

TomTom 3 mei de fugurantendei "Merkeblues"

TomTom wie in fest item yn it TV programma Wergea docht it! by Omrop Fryslan TV .TomTom is makke troch Tom Kamsma (presintaasje), Bert Sinnema (redaksje en "soos" camera), Sjors Vogelzang (redaksje, camera en montaazje).