Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
Clip fan titelsong Mirjam Timmer - Make up your mind

De aftitelsong fan de Merke Blues is it prachtige nûmer Make up your Mind fan Mirjam Timmer. No Merke Blues op Omrop Fryslân fertoand is, wie it ek it moment om in klip te meitsjen. Regisseur en editor Wilfried Bijma en kameraman Thomas Overal ha yn oerlis mei it produksje team fan Boppeseal Movies in boppeslach makke.